چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتنوع مالکیت                                                                                     دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک 
نحوه اداره                                                                                                    هیئت امنائی                            
نشانی                                                                                    اراک خیابان اعلم الهدی بیمارستان امیرکبیر         
کد پستی                                                                                                                                                   
تلفن                                                                                          33134717 -086                                               
دورنما                                                                                             33132510 - 086                           
وب سایت                                                                                              
http://portal.arakmu.ac.ir    
پست الکترونیک                                                                                                                                          
تعداد کل تخت های فعال                                                                                         220 تخت                         
تعداد کل تخت های مصوب                                                                                220 تخت                              
ضریب اشغال تخت های بیمارستان در شرایط عادی                                                                  80 %                 
وابستگی سازمانی بیمارستان                                                    آموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک         
 منطقه تحت پوشش                                                                                       استان مرکزی                            
جمعیت تحت پوشش                                                                                       یک میلیون و پانصد                      
آخرین درجه بندی ارزشیابی بیمارستان                                                                    درجه یک                              
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved