چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتبخش اورژانس قلب 

 

رئیس بخش اورژانس : دکترنویدرضا مشایخی(متخصص قلب وعروق)

سرپرستار : خانم حسینی (کارشناس پرستاری)

تعداد پرسنل: 12 نفر کارشناس پرستاری

تلفن مستقیم بخش اورژانس قلب : 3132027-0861

شماره تلفن داخلی : 333

پرسنل خدمات : شامل یک نفر پرسنل آقا ویک نفر پرسنل خانم (مشترک بابخش سی سی یو) درشیفت صبح، ویک نفر پرسنل آقا (مشترک بابخش سی سی یو) درشیفت های عصروشب.

ساختمان بخش:

بخش اورژانس قلب شامل دوقسمت می باشد:

 الف- قسمت سرپایی

این قسمت برای انجام اقداماتی همچون گرفتن نوارقلب(ECG )واحیای قلبی ریوی(CPR ) برای بیمارانی که به صورت سرپایی به اورژانس مراجعه کرده ویاارجاع شده اند درنظرگرفته شده است.

دراین قسمت دوعدد تخت مخصوص برای ECG وCPR  درنظرگرفته شده که به وسیله پارتیشن ازهم جداشده اند.

چنانچه لازم باشد بیمار برای مدت کوتاهی دراورژانس تحت نظرقرارگیرد (بعنوان مثال برای انجام ECG سریال ویاکنترل فشارخون)معمولادراین قسمت تحت نظرقرارگرفته شده واقدامات درخواست شده توسط پزشک کشیک برای وی اجرامی گردد.

ب – قسمت بستری

این قسمت دارای هفت کابین یا یونیت  مجهزبه مونیتورهای Bed Side می باشدکه توسط پارتیشن وپرده ازهم جدا شده اند.

بیمارانی که طبق صلاحدیدپزشک کشیک ویامتخصص قلب نیازبه بستری داشته باشند،به این قسمت منتقل شده وبستری می گردند.

ج- اتاق پزشک کشیک

این اتاق درقسمت ورودی اورژانس واقع شده وازدوبخش اتاق معاینه واتاق استراحت برای پزشکان کشیک تشکیل شده است.

هدف:

هدف ازاستقراربخش اورژانس قلب،رسیدگی ودرمان بیماران قلبی درفازحاد بیماری آنان می باشد.درواقع بیماران قلبی بدترین مرحله بیماری خود رادربخش اورژانس قلب می گذرانند.

مهمترین بیماران قلبی مراجعه کننده به اورژانس قلب عبارتنداز:

a)   بیماران مبتلابه انفارکتوس حادقلبی(ACUT MI)

b)   بیماران مبتلابه MI قبلی که مجددا دچار دردشده اند(OLD MI )

c)   بیماران مبتلابه آنژین ناپایدار(UNSTABLE ANGINA )

d)   بیماران مبتلابه نارسایی حاد یامزمن قلبی(CHF&ACUT HF )

e)   بیماران مبتلابه آمبولی ریه

f)     بیماران مبتلابه ادم حادریه

g)   بیماران مبتلا به تامپونادقلبی

h)   بیماران مبتلابه پریکاردیت ومیوکاردیت

i)     بیماران مبتلابه دایسکشن آئورت

j) بیمارانی که به علت مسمومیت باداروهای قلبی نظیردیگوگسین یا وارفارین مراجعه کرده اند

k)   بیماران مبتلابه آریتمی های قلبی مانندRVR AF ،VT ،PSVT و...

l)     بیماران مبتلابه بلوک های قلبی همراه باافت شدید ضربان قلب مانندCHB

m) بیمارانی که جهت انجام فلوبوتومی وفصد خون مراجعه می کنند.

n) بیمارانی که باایست کامل قلبی – تنفسی به اورژانس قلب آورده می شوند.

این حالت یکی ازاورژانسی ترین موارد موجود دربخش اورژانس است.به محض ورودبیمارباایست قلبی وتنفسی،سریعا به تخت مخصوص CPR درقسمت سرپایی بخش منتقل شده وبلافاصله مونیتورمی گردد.دراین فاصله کد 99 پیج شده،تااعضای تیم CPR که شامل یک نفرپرسنل هوشبری،یک نفرپرستارازبخش CCU ویکی ازپرستاران ICU می باشد،بربالین بیمارحاضرگردد.رهبری عملیات CPR برعهده پزشک کشیک ودرصورت حضورآنکال برعهده ایشان است.

 

مهمترین بیمارانی که دربخش اورژانس تحت نظرقرارمی گیرندعبارتنداز:

a)   بیمارانی که با دردهای مشکوک قلبی مراجعه می کنند.

b)   بیمارانی که باحمله فشارخون (HTN Crisis )مراجعه کرده اند..

c)   بیمارانی که باحملات طپش قلب مراجعه می کنند.

d)   بیمارانی که باحملات عصبی مراجعه می کنند(بیماران هیستریک).

بیماران بستری دراورژانس قلب تحت چه درمانهایی قرارمی گیرند؟

بیماران بستری دربخش اورژانس عمدتا تحت درمان دارویی قرارمی گیرند،اما درپاره ای ازمواردممکن است درمان غیردارویی نیزلازم باشد.

اعزام بیماران به مراکزخارج ازاستان

درپاره ای ازمواردبیماران بستری دربخش اورژانس قلب  ممکن است نیازبه اعزام به مراکزمجهزتردرخارج ازاستان برای ادامه سیردرمان خودداشته باشند.

عمده ترین بیمارانی که ازواحدقلب به سایرمراکز(خارج ازاستان)اعزام می گردند،عبارتنداز:

a)   بیماران مبتلابه دایسکشن آئورت

b) بیماران مبتلابه بلوک کامل قلبی ویا بیماران مبتلابه افت شدید ضربان قلب وبیماران مبتلابه سندرم گره سینوسی بیمار(SSS) که نیازبه کارگذاشتنPace دائم دارند.

c)   بیماران نیازمندبه آنژیوگرافی اورژانسی

d)   بیماران مبتلابه بیماریهای ارگانیک قلبی مانندVSD-ASD

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved