چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتالف داخلی ب داخلی پذیرش بستری 310 درمانگاه چشم 3 228 مددکاری 220
آزمایشگاه 256-257 بایگانی اسناد پزشکی 223-309 پذیرش درمانگاه 227 درمانگاه قلب 233 مرکز تلفن 9
آشپزخانه 262 بخش CCU1 289 پذیرش درمانگاه اطفال 224 درمانگاه ENT 237 مسئول درمانگاه 240
آشپزخانه (مسئول واحد) 263 بخش CCU2 284 پزشک عمومی 247 دفتر پرستاری(سوپروایزر) 444 ن داخلی
آموزش پرستاری 221 بخش ENT 272 پزشک اورژانس قلب 282 دفترپرستاری(آموزش) 278 نقلیه 259
آموزش پزشکی 251 بخش NICU 296 ت داخلی دفترپرستاری (مترون) 277 نگهبانی  (درب اصلی) 261
اپتومتری 240-279 بخش PICU 299 تاسیسات 264 دبیرخانه 207 نگهبانی CCU 286
اتاق EKG 231 بخش Post CCU 28 تجهیزات پزشکی 209 ر داخلی نگهبانی بخش چشم 266
7
اتاق اکو 232 بخش اطفال 292 تدارکات 210 رادیولوژی 265 نگهبانی بخش اطفال 291
اتاق عمل ENT 274-275 بخش اورژانس اطفال 250 تزریقات 249 ریاست-مدیریت 203-204 نگهبانی اورژانس قلب 281
اتاق عمل چشم 270-271 بخش اورژانس قلب 333 تلفن گویا 234 روابط عمومی 212 نگهبانی درب اداری 225
اتاق عمل سرپایی 248 بخش ایزوله 297 ح داخلی رختشورخانه 260 ه داخلی
اتاق لیزر 239 بخش تالاسمی 280 حاکمیت بالینی 320 ص داخلی همراه بخش چشم 269
ادیومتری 236 بخش چشم 267-268 حسابداری طرح 218-219 صندوق درمانگاه 229 همراه بخش اطفال 293
ام.آر.آیMRI 302 بخش خون 300 حراست 213 ف داخلی همراه CCU1 290
امورمالی 208 بخش داخلی قلب 285 خ داخلی فناوری اطلاعات 205 همراه بخش خون 301
امورمالی(دریافت و پرداخت) 217 بخش نوزادان 295 خدمات  214-215 ک داخلی همراه Post CCU 288
منشی نوزادان 314
امین اموال 211 بیمه گری 222 خیاط خانه 321 کارگزینی 206 همراه بخش نوزادان  294
انبار اجناس 254 بایگانی کارگزینی 323 د داخلی کد99 307 همراه ENT 273
انبار داروئی 255 پ داخلی داروخانه 226 کتابخانه 253 و داخلی
اینترنت  252 پاویون آقایان(رزیدنت) 303 درمانگاه اطفال 1 245 گ داخلی واکسیناسیون 238
اتاق سرور 235 پاویون خانمها(رزیدنت) 304 درمانگاه اطفال 2 246 گفتار درمان 243    
آبدارخانه مدیریت 216 پاویون اینترن آقایان 306-319 درمانگاه چشم  1 230 م داخلی    
اموراداری 322 پاویون اینترن خانمها 305-317 درمانگاه چشم 2 242 مهدکودک 258    
فايلها
tel1.xlsx 16.752 KB
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved